Takto sa učíme

Vyučovanie nemusí vždy prebiehať iba v triede, ale aj vonku. Vlastiveda, Prírodoveda sú predmety, kde sa žiaci môžu naučiť pracovať aj v teréne na rôznych projektoch, skúsia si skupinovú prácu, pozorujú rôzne prírodné javy, skúmajú stromy, rastliny, prírodu, orientujú sa v priestore pomocou svetových strán, zaznamenávajú si svoje pozorovania do hárkov a zároveň sa učia . Takéto vyučovanie je pre žiakov zaujímavé, iné ako to v bežnej triede. Všímajú si dopravu, dopravné situácie, dopravné značky. V rámci vyučovania sa zúčastňujú aj prírodovedných, vlastivedných vychádzok a exkurzií na pracoviská rodičov, políciu, poštu, zdravotné stredisko, Vihorlatskú knižnicu, výstavy vo Vihorlatskom múzeu  a pod. 
Čoraz viac na vyučovaní využívajú aj interaktívnu tabuľu, počítač, či ipady, či už na fotografovanie, zhotovenie videozáznamu, edukačné aplikácie alebo vyhľasávanie informácií na internete a to nielen na hodinách informatickej výchovy.

Takto sa učíme